tài liệu tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin do Học viện Bưu chính Viễn thông biên soạn .