gần tết đến nơi rồi.
Bữa này đang kẹt tiền.
Anh em có ai biết nơi nào tuyển dụng việc làm thêm chỉ giùm với