các tiền bối giải giúp em bài này với

tối thiểu hóa hàm sau bằng phương pháp bìa các nô :
F(X4,X3,X2,X1,X0)=R(0,1,2,4,5,8,10,13,15,16,18,19, 20,24,28,31).
N=7,11,23,29.