YOU nào có tài liệu học cad_cam_cnc cho mình xin nghe.
thanK's trước nghe