QUY TRÌNH TẠO VÀ
CHẠY CHƯƠNG TRÌNH
I. QUY TRÌNH TẠO VÀCHẠY CHƯƠNG TRÌNH
Một chương trình viết bằng hợp ngữ có thể được viết dưới dạng . com hay dạng . exe để dịch 1 chương trình hợp ngữ thành 1 tập tin thực thi được. Ta cần phải có 3 tập tin:
MASM. EXE
LINK.EXE
EXE2BIN.EXE
MASM.EXE:Là tập tin dùng để dịch chương trình ra dạng mã
máy được chứa trong tập tin có phần mở rộng là .obj còn gọi là tập
tin đối tượng
LINK.EXE: dùng để liên kết các tập tin đối tượng thành tập tin
.exe
EXE2BIN.EXE: Dùng để chuyển 1 tập tin có phần mở rộng .exe
thành dạng . com sau đó dùng phần mềm soạn thảo văn bản như
SK, NC hoặc phần mềm soạn thảo văn bản cho hệ điều hành DOS
để soạn thảo chương trình thông thường phần mở rộng của tên tập
tin chương trình nên đặt là .ASM
Dùng NC , SK , ... tạo chương trình nguồn
(nên có phần mở rộng ) là . ASM

Dùng tập tin MASM . EXE để
tạo tập tin đối tượng . OBJ

Dùng tập tin LINK . EXE để chuyển
tập ti đối tượng thành tập tin . EXE

Dùng EXE2BIN .EXE để chuyển
tập tin .EXE thành dạng . COM

Thực thi
II. SOẠN THẢO CHƯƠNG TRÌNH
Ví dụ :
Dùng Nc để soạn thảo chương trình có tên là
HElO.ASM, có nội dung như sau :
Data Segment
String DB ' Hello, How are you ? $'
Data ends
Code segment
Assume CS : code, DS : data
Begin :
MOV AX,data
MOV DS,AX
MOV AH,9
MOV DX,offset string
INT 21h
MOV AX,4C00H
INT 21h
CODE ENDS
END Begin
Đây là chương trình có dạng . EXE
Chương trình này gồm 2 đoạn : đoạn dữ liệu, đoạn chương trình
Mỗi dòng là một lệnh hay một chỉ dẫn
Sau lệnh có thể chú thích được bắt đầu bằng dấu chấm phẩy
III. DỊCH VÀ LIÊN KẾT CHƯƠNG TRÌNH
BƯỚC 1: Dùng tập tinh MASM.EXE để dịch tập tin nguồn
thành tập tin đối tượng ( . OBJ)
Cú pháp : MASM < tên tập tin nguồn>;
BƯỚC 2 : Dùng tập tin LINK . EXE dể liên kết các tập tin đối
tượng thành tập tin . EXE
Cú pháp : LINK < tên tập tin đối tượng 1 > [, < tên tập tin
đối tượng> }][,...]
BƯỚC 3 : Dùng tập tin EXE2BIN.EXEd9ể chuyển tập tin
.EXE thành dạng . COM
Cú pháp : EXE2BIN < Tên tập tin . EXE > < Tên tập tin .
.COM >
Ví dụ :
Hello.ASM
C:/ MASM Hello;
C:/ LINK Hello;
C:/ Hello