có bác nào pro chỉ giúp em cái đồ án này thì làm ra làm sao nhé,dùng ngôn ngữ C."tìm kiếm trên một mảng".đấy cả cái đồ án mà chỉ vẻn vẹn có thế..........thx nhiều nhiều ấy.