bài 1: viết CT nhập vào số N trong khoảng 1>100.Tìm số tận cùng là 9 lớn nhất từ 1>N
Bài 2:Viết CT nhập vào một chuội họ ,tên, va tên đệm của 1 người ( mỗi thứ chỉ có 1 ký tự).Cho biết từng thành phần họ, tên và tên đệm ngườ đó.
Bài 3: Viết CT nhập vào 1 chuỗi ngày tháng năm theo dạng mmyyyy.Cho biết tháng năm kế tiếp.
bài 4iết CT nhập vào 1 ngày .Tìm ngày tiếp theo có thứ trong tuần trùng với ngày đã nhập.
Bài 5:Viết CT nhập vào 1 năm dương lịch,tinh ra năm âm lịch tương ứng VD năm 2003 la quý mùi.
Bài 6:Viết CT đọc 1 số bất kỳ
Bài 7iết CT nhập vào 1 chuỗi co dạng chữ.Chuyển chuỗi đó thành số VD mười >10
Bài 8:Ngược lạ bài 7
Bài 9:Viết CT nhập vào 1 chuỗi la f số nguyên tối đa 4 số.Chuyển chuỗi đó thành giá trị số.Ko dùng các hàm C
Mình mới hoc visual baíc 6.0 nên các bác ghj thật dễ~ hiểu vào nhá ! THANK
Làm song gửi cho mình vào email :k58tin2@yahoo.com