Điều trước tiên khi học Java là bạn phải có trong tay 2 thứ:
1. Phần mềm jdk1.3 (hoặc 1.4) dùng để biên dịch các file java.
2. Phần mềm dùng để soạn thảo code java, bạn có thể dùng notepad nhưng nếu chuyên nghiệp hơn thì bạn nên dùng JCreator,Jpad, JBuider . . . Ở đây mình dùng JCreator.

Phần I : Một số khái niệm.

I - Một số khái niệm:

Lập trình hướng đối tượng (OOP)

Trừu tượng hóa dữ liệu (Data Abstraction)

Lớp và Đối tượng (Class & Object)

Khởi dựng và Huỷ diệt (Construction & Destruction)

Che dấu dữ liệu (Data Encapsulation)

Thừa kế, Đa thừa kế (Inheritance & Multiple Inheritence)

Đa hình thái (Polymorphism)

II - Cách dịch trong Java:III - Các thể loại ứng dụng Java:

Applets: nhúng vào trang web để chạy
Command Line: Ứng dụng này giao tiếp thông qua chế độ dòng lệnh (màn hình DOS).
GUI (Graphics User Interface): Như command line nhưng người dùng giao tiếp với ứng dụng thông qua form nhập liệu (thân thiện với người dùng)
Servlets/JSP: Thuộc thể loại ứng dụng web, phối hợp với web server để thực hiện.
Database: Cho phép quản lý CSDL quan hệ (SQL Server, Oracle,...)
RMI: Xây dựng các ứng dụng phân tán.
EJB: Thể loại ứng dụng được thực hiện theo mô hình đa tầng trên nền của J2EE.

IV - Khai thác Java:

java.lang : Các lớp cơ bản của ngôn ngữ
java.util : Các lớp tiện ích trong java java
java.awt : Các lớp hỗ trợ xây dựng GUI
java.awt.event : Các lớp giúp xử lý sự kiện
java.applet : Các lớp hỗ trợ xây dựng applet
java.io : Các lớp hỗ trợ xử lý vào ra
java.net : Các lớp giúp lập trình TCP/IP
java.rmi : Các lớp giúp lập trình phân tán
java.sql : Các lớp giúp lập trình quản lý CSDL
java.security : Các lớp hỗ trợ lập trình an toàn hệ thống

V - Công cụ phát triển Java - JDK:

javac : dịch byte code (*.class)
javah : dịch header (*.h) để sử dụng trong C
javadoc : tạo tài liệu API (*.html)
java : chạy ứng dụng java
appletviewer : chạy applet trên trang web

VI - Ví dụ và cách dịch một file java.

- Ví dụ:

package lessons.java.test;
import java.lang.*;
public class HelloWorld{
/**
This is my first java program. The main method is entry point of an application.
*/
public static void main(String[] args){
System.out.println(“Hello World !”);
}
}

- Các cách dịch: (từ cửa sổ Command Prompt)

Javac –d c:\java HelloWorld.java

Javah HelloWorld.java

Javadoc HelloWorld.java

Java lessons.java.test.HelloWorld

===============
Đối với các bạn mới làm quen với Java thì có lẽ hơi khó hiểu, bạn chịu khó nha, rồi cũng sẽ quen thui.