chào tất cả các anh chị sinh viên hôm nay tình cờ lươt nét và tìm thấy trang web này và em cũng thích làm robot và cũng làm được máy con rồi nhưng về khoản mạch cảm ững thì em không rõ .Em mong các anh giúp đỡ cho em một chuyeenj trả làm em đang làm một cin robot hót lạc nhưng tự đọng và em muốn khi trời mưa thì nó sẽ tự động kéo ô lên nyhờ cái mạch cảm biến đó nhưng em chưa kiếm đâu ra được mong các anh giúp đỡ