Em dùng Partition Magic 8.0.đọc phần hướng dẫn trên mạng nhưng làm theo ko được.Ai biết vì sao bảo em với.rất cần đây.vì em đang tập cài linux mà.đây,em chụp màn cho mọi người xem đây