Môn kỹ thuật xử lý thông tin tư liệu này có tên tiếng Anh là Infomation
Retrieval. Ai có ebook môn này cho mình xin đi, được tiếng Việt thì hay quá. Cảm ơn