CAE là tên gọi tắt của kỹ thuật phân tích có trợ giúp máy vi tính (Computer-Aided Engineering). Lợi dụng khả năng phân tích và tính tóan chính xác, nhanh chóng của máy vi tính, để hiểu mô hình nguyên lý của hệ thống (Theoretical Model), đồng thời kết hợp chức năng đồ họa vi tính (Computer Graphics), giúp người sử dụng thu được kết quả phân tích nhanh chóng, và sử dụng kết quả để sửa đổi/tối ưu hóa tham số thiết kết và ép phun.
CAE kết hợp đồ họa/thiết kế có trợ giúp máy vi tính (Computer-Aided Design/Draft, CAD) và chế tạo có trợ giúp máy vi tính (Computer-Aided Manufacture, CAM), đã trở thành một mắt xích quan trọng của chế tạo chỉnh hợp máy vi tính (Computer-Integration Manufacture, CIM). Và cung cấp thông số quan trọng của trình tự CAD/CAM.
Phần mềm CAE thường dùng trên thế giới hiện nay thì ta nều ra phần mềm Moldex3D do công ty CoreTech System (Taiwan) phát triển, công ty đã có văn phòng đặt tại Việt Nam.