Đề tài môn project1 cần sử dụng giao thức USB do thầy hữu trung hướng dẫn lập trình dùng Visual C,có bác nào có kn làm cái này chỉ giáo cho em với