Mọi người ai có sách " Thiết bị phản ứng trong công nghiệp sản xuất các hợp chất hữu cơ" của Trần công Hanh không? Mình tìm mãi vẫn chưa thấy!!