Tình hình là anh em k49 sắp thi chủ nghĩa xã hội
ai có đề cương hay thông tin j về đề thi thì up lên cho mọi người được nhờ nhé
Xin cảm ơn