mình đã đọc về hàn chốt trong "chương trình mô đun hàn điện " của các trường dạy nghề trong nước ta.và trong tài liệu "dự án jica-hic"của nhóm gia công kim loại tấm năm 2002.trong tài liệu có bài nói về hàn chốt nhưng bài còn chưa sâu lắm nên em chưa rõ lắm.mong các anh chỉ thêm cho em nhe!!