Ai bảo Tự động khô khan
Riêng anh đây vẫn ... bạt ngàn thơ ca !
Thách dân ngoại ngữ trường ta
Em nào có giỏi ... là cà vào đây !

Bà con hãy tiếp tục bằng từ " Đây " nhá !