Bác nào có đồ án về IMS và SIP hoặc ebook nói về các khối, chức năng, khái niệm, triển khai,... thì share cho em với! Em đang cần gấp lắm! Tài liệu tiếng Việt nhé!