Bác nào học ngành hóa học, sinh học, dược phẩm cho em biết chức năng (càng chi tiết càng tốt) của mấy cái máy này cái. Không thuộc lĩnh vực chuyên môn nên chả biết gì cả, đọc chỉ hiểu lờ mờ.
1. UV-Vis Spectrophotometer: Máy quang phổ tử ngoại khả kiến

2. Fluorescence Spectrophotometer: Máy quang phổ huỳnh quang

3. Atomic Absorption Spectrophotometer: Hệ thống quang phổ hấp thụ nguyên tử

4. High performance Liquid Chromatography: Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao và siêu nhanh

5. ICP Spectrometer: Máy quang phổ ICP

6. Mercury analyzer: Hệ thống phân tích thuỷ ngân

7. TOC analyzer: Hệ thống phân tích tổng các bon hữu cơ

8. Potentionmetric: Hệ thống chuẩn độ điện thế

9. Karl Fischer titrator: Hệ thống chuẩn độ KF

10. High-Performance Chemiluminescence Analyzer series: Hệ thống phân tích huỳnh quang hiệu năng cao

11. Thermal Cyclers – PCR: Hệ thống nhân bội