User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Mot thua ta yeu nhau

 1. #1
  eagledie
  Guest

  Mặc định

  :lol:
  Mét thêi ta yªu nhau


  T«i vµ anh ë cïng mét ki tóc x¸. Ra vµo biƠt mÆt, nh­ng ch¼ng h̉ quen. Anh lµ ng­êi cao lín, ®Ñp mét c¸ch tµi tö nh­ng nh×n hi...®Óu. Nghe năi anh lµ "c©y ®inh" cña líp vµ thuéc hµng că "m¸u mÆt" ë kư tóc x¸ nµy. Că lÏ ư thøc ®Çy thñ v̉ ®ỉu ®ă nªn anh kh¸ kªu h·nh. Cßn t«i th× kh«ng sao ­a næi c¸i lo¹i ng­êi h·nh tiƠn...v« lư nµy, dï r»ng anh ch¼ng h¹i ®Ơn ai. Cho nªn gÆp anh t«i hay vªnh mÆt lªn, tuy c̣ng ch¼ng biƠt ®Ó lµm g×!

  Ban ®Çu th× anh ng¹c nhiªn, hay ®óng hn lµ anh cm thÊy xóc ph¹m. Th­êng th× anh xuÊt hiÖn ë ®©u, ni ®ă sÏ næi ®×nh næi ®¸m. Anh lu«n ®­îc sù ng­́ng mé cña c¸c c« g¸i. Hä xo¾n lÊy anh hoÆc tranh thñ c­êi duyªn. VËy lµ chØ că t«i lµ d¸m coi th­êng anh ra mÆt. Anh biƠt vËy vµ th­êng hay chó ư ®Ơn t«i. B÷a nä, t«i ®i häc v̉. Lªn cÇu thang th× gÆp anh ®i xuèng. CÇu thang th× hÑp, vËy mµ anh cø luÈn quÈn, loanh quanh, ®i kh«ng ®i, ë kh«ng ë. ThÊy t«i, anh bèi rèi, nh­ng sau c¸i nh×n lµ c mét sù dß xĐt. T«i thn nhiªn:"Că chuyÖn g× kh«ng?". Anh ng­îng ngïng:"T«i thÊy b¹n quen quen". Suưt chót n÷a th× t«i ph× c­êi. Mét c¸ch lµm quen qu¸ ­ lµ cæ ®iÓn. T«i cè t×nh l¹nh lïng:"VËy µ". Råi bá ®i. Anh nh×n theo ng ngÈn. Nh­ng khæ næi, ng­êi ta năi:"GhĐt cña nµo trêi trao cña ®ă". Nöa n¨m sau chóng t«i yªu nhau !

  KÓ tơ ®ă, anh dÑp bá bé mÆt kªnh kiÖu, khă ­a mµ thay vµo ®ă g­ng mÆt dÔ th­ng hn. Anh lµ ng­êi că c¸ tƯnh. T«i c̣ng vËy. §«i khi chóng t«i c·i nhau mét c¸ch khèc liÖt t­ëng chơng nh­ sÏ chia tay. Nh­ng råi chóng t«i v­ît qua ®­îc, ®Ó l¹i thÊy r»ng hiÓu nhau hn. ë bªn anh, t«i b×nh yªn vµ h¹nh phóc. Anh ®µn h¸t rÊt hay. Nh÷ng tèi rnh rçi, chóng t«i th­êng lªn s©n th­îng, vµ anh h¸t cho t«i nghe nh÷ng bµi t×nh ca. ¤, míi tuyÖt lµm sao ! Cho ®Ơn b©y giê t«i vÉn kh«ng sao quªn ®­îc giäng h¸t Êm ¸p ®ă.

  T­ëng r»ng chóng t«i sÏ că nhau m·i m·i. Cho ®Ơn mét ngµy kia, anh ®· thó nhËn r»ng gia ®×nh ®·"nh¾m" cho anh mét c« g¸i. Hỉn lµnh, thua t«i v̉ häc thøc nh­ng l¹i giµu că hn t«i. Nghe anh năi, ban ®Çu t«i cø t­ëng lµ ®ïa. Nh­ng råi sau ®ă, h×nh nh­ ®Ó kh¼ng ®̃nh thªm ®ỉu Êy, ch̃ anh ®Ơn gÆp t«i vơa nh­ van xin, vơa nh­ ®e däa. T«i kh«ng ngê chuyÖn t×nh cm cña m×nh l¹i Đo le nh­ trong tiÓu thuyƠt. T«i rót lui v× tù ¸i. Cßn anh th× kh«ng ®ñ bn lÜnh ®Ó bo vÖ t×nh yªu cña m×nh.

  T«i nh­ biƠn thµnh kÎ kh¸c. L¹nh lïng vµ trÇm l¾ng ®i. T«i b¾t ®Çu tËp quªn anh. C«ng viÖc ®Çu tiªn lµ rêi chç ë, bëi t«i biƠt ch¾c r»ng ë ni nµy th× tr¸i tim téi nghiÖp cña t«i sÏ m̉m yƠu mçi khi gÆp anh. Anh dß la qua b¹n b̀. Nh­ng tÊt c ®̉u tơ chèi. Bëi v× trong m¾t hä anh lµ mét kÎ h̀n, vµ hn n÷a hä muèn t«i ®­îc yªn. Că nh÷ng ®ªm t«i kh«ng ngñ ®­îc. D­íi ®­êng v¾ng väng lªn tiƠng chæi lµo xµo cña nh÷ng ng­êi lao ®éng lµm khuya, t«i l¹i nhí anh quay qu¾t. Cuèi cïng råi mäi viÖc l¹i ®©u vµo ®Êy. Anh ra tr­êng vµ ë l¹i thµnh phè lµm viÖc. Cuéc t×nh duyªn cña anh nghe năi c̣ng kh«ng thµnh. T«i biƠt tin. Kh«ng vui, kh«ng buån, kh«ng lo l¾ng. T«i chØ thÊy m×nh thËt ®¸ng th­ng. ThØnh thong ngoµi ®­êng phè chóng t«i gÆp nhau vµ chµo nhau theo ®óng phĐp cña ng­êi quen c̣. §«i khi ch¹y thËt nhanh trªn ®­êng, anh l­ít qua t«i ®Çy döng d­ng, xa l¹. VËy mµ ®· că mét thêi chóng t«i yªu nhau..

  N.G.T.T

 2. #2
  themoonvn18
  Guest

  Mặc định

  trui ui,bac viet tieng gi the a?campuchia a?em o biet doc chu campuchia dau.lam sao doc duoc bay gio?

+ Trả lời chủ đề

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Chủ đề tương tự

 1. Ví dụ ta yêu nhau
  Gửi bởi CIL trong mục Truyện ngắn
  Trả lời: 32
  Bài cuối: 22-06-2006, 10:16 PM
 2. Tin tưởng lẫn nhau...
  Gửi bởi cryingmoon0511 trong mục Tình bạn - Tình yêu
  Trả lời: 54
  Bài cuối: 02-04-2006, 09:27 AM
 3. Đàm Vĩnh Hưng - Xin dìu nhau đến tình yêu
  Gửi bởi khannhachboa trong mục V-Music
  Trả lời: 0
  Bài cuối: 10-09-2005, 12:28 AM
 4. Dựa vào nhau mà sống...
  Gửi bởi Hoa_Ly_Tim trong mục Truyện ngắn
  Trả lời: 0
  Bài cuối: 07-04-2004, 11:04 PM
 5. Hơn nhau ở đâu?
  Gửi bởi binhjuventus trong mục Giảng đường khoa ĐTVT
  Trả lời: 13
  Bài cuối: 11-02-2004, 08:24 AM

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

  Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube