CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI – SUN MICROSYSTEMS INC

Địa chỉ: P 502 – D5 – ĐHBKHN
Điện thoại: (04)2153327 - 2153284
Website: http://sun.edu.vn
Email: admin@sun.edu.vn

1. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI DÀNH CHO HỌC VIÊN
• Hỗ trợ thi chứng chỉ quốc tế với chi phí ưu đãi 40.5$ US (bình thường là 200$ US)
• Hỗ trợ 40-60% học phí so với mức học phí bình thường.
• Sử dụng website đào tạo trực tuyến – Sun Online Learning Centre.
• Đào tạo chuyên nghiệp theo chuẩn quốc tế của SUN MICROSYSTEMS
• Chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo của SUN MICROSYSTEMS và ĐHBKHN

2. CÁC KHOÁ HỌC
SA-100-S10
Cơ bản về hệ thống UNIX với Solaris 10

Ai có thể tham dự khoá học?
- Những sinh viên có kiến thức cơ bản về hệ điều hành
- Những người quản trị hệ thống muốn nắm bắt các hệ thống UNIX nói chung.
- Những người quản trị hệ thống muốn chuyển giao công nghệ sang hệ điều hành Solaris.
Kiến thức tiền đề?
- Sử dụng máy tính cơ bản, hiểu các khái niệm phần cứng máy tính, kiến trúc máy tính
- Hiểu và biết sử dụng dòng lệnh từ màn hình console.
Kết quả đạt được sau khoá học
- Sử dụng các thành phần desktop của Solaris
- Sử dụng chế độ dòng lệnh và bộ trợ giúp dòng lệnh của Solaris
- Quản trị file và thư mục, cấu trúc file thư mục
- Tạo và chỉnh sửa file, các quyền truy cập file
- Tạo ACLs
- Kiểm soát môi trường làm việc của người sử dụng
- Sử dụng dòng lệnh trong shell
- Quản lí tiến trình cơ bản
- Tạo file nén, giải nén file
- Truyền file từ xa
Thời lượng: 40 giờ
Học phí: 140 USD

SA-200-S10
Quản trị hệ thống với Solaris 10

Ai có thể tham dự khoá học?
- Những người quản trị hệ thống cần trang bị các kiến thức quản trị hệ thống với Solaris OS
- Những người quản trị hệ thống cần nâng cao kĩ năng quản trị hệ thống với Solaris.
Kiến thức tiền đề?

- Có khả năng thực thi các tác vụ UNIX cơ bản
- Hiểu những lệnh cơ bản của UNIX
- Sử dụng trình soạn thảo VI
- Có khả năng tương tác với 1 hệ thống mở
Kết quả đạt được sau khoá học
- Quản lý hệ thống FIle
- Cài đặt phần mềm
- Thực hiện các thủ tục boot hệ thống
- Quản lý người dùng và bảo mật hệ thông
- Quản lý các tiến trình hệ thống và các máy in trong mạng
- Thực hiện sao lưu và backup hệ thống
Thời lượng: 40 giờ
Học phí: 170 USD

Quản trị cơ bản về hệ cơ sở dữ liệu Oracle
Ai có thể tham dự khoá học?
- Sinh viên năm thứ 4, 5 chuyên ngành CNTT
- Lập trình viên cần bổ sung kiến thức về cơ sở dữ liệu Oracle
- Đối tượng chuẩn bị thi lấy chứng chỉ DBA, OCA
Kiến thức tiền đề?
- Hiểu các nguyên lý lập và làm quen với hệ cớ sở dữ liệu quan hệ SQL
- Hiểu nguyên lý ngôn ngữ lập trình cơ bản
Kết quả đạt được sau khoá học
- Cài đặt thành thạo Oracle Server, Oracle Client. Cấu hình kết nối đến Database Oracle
- Sử dụng thành thạo ngôn ngữ tạo dữ liệu quan hệ SQl và PL/SQL. Hiểu cấu trúc ngôn ngữ, mục đích và lợi ích của PL/SQL cho Developer cũng như DBA
- Biết cách khởi tạo, thực thi và quản trị được các Procedures, Funtions, Packages và Database triggers.
- Biết cách áp dụng các Packages tạo sẵn bởi Oracle
- Quản lý các đối tượng lớn (Large Objects – LOBs)
- Hiểu được tổng quan về cấu trúc của Oracle Server
Thời lượng: 40 giờ
Học phí: 110 USD

Quản trị nâng cao về hệ cơ sở dữ liệu Oracle
Ai có thể tham dự khoá học?
- Sinh viên năm thứ 4, 5 chuyên ngành CNTT
- Lập trình viên cần bổ sung kiến thức nâng cao về quản trị cơ sở dữ liệu Oracle
- Đối tượng chuẩn bị thi lấy chứng chỉ DBA, OCA
Kiến thức tiền đề?
- Hiểu các nguyên lý lập và làm quen với hệ cớ sở dữ liệu quan hệ SQL, PL/SQL
- Đã tham gia khoá học cơ bản về hệ cơ sở dữ liệu Oracle hoặc kiến thức tương đương
Kết quả đạt được sau khoá học
- Cài đặt thành thạo Oracle Server, Oracle Client.
- Xác định được các thành phần của kiến trúc Oracle
- Biết cách Start và Shutdown Oracle Database
- Quản lý được các Control file, redo log files, database files, tablespaces, segments, extents và blocks
- Quản lý được các Account của người dùng – Users, Các quyền cơ bản và tài nguyên của hệ thống
- Các đặc tính hỗ trợ toàn cầu
Thời lượng: 40 giờ
Học phí: 140 USD