Bác nào có thời khóa biểu K53 chưa. cho em xin với. xem mấy môn mà thấy hãi quá