Trong box nên lập thêm 1 hội đồng hương để các bạn ở xa post bài.Đó là ý kiến của tôi.