chắc các bác đều biết thuật toán thế vị giải bải toán vận tải trong môn tối ưu hóa chứ.Bác nào có code,cho em tham khảo với.Nếu có hẵn một dự án,hay đề tài về bài toán này viết trên ngôn ngữ java thì tốt cho em quá,Em đang làm đề tài môn học.thank