Hi, có đ/c nào học ngành Vật liệu Polyme không cho hỏi chút! Có đ/c nào học thày Hoàng Nam-trung tâm Polyme thì hỏi hộ địa chỉ email của thày, tôi là học trò cũ có việc cần hỏi thầy chút, nhưng không có số điện thoại của thày để liên lạc.