Mình đang làm cái tiểu luận về csma/ca (Carrier Sensor Media Access/collision avoidance) dùng trong mạng wireless, cho các chuẩn 802.11. Xin hỏi bạn nào có tài liệu về phần này xin giúp mình với. Xin cảm ơn nhiều