Em gần tới ngày thi rùi mà có bài này làm không hiểu
Mong các anh chỉ dẫn cho
Em cảm ơn
Nội dung như sau:


Bài 1
Bột mì đóng trong bao có trọng lượng X phân phối chuẩn N(20;4).Bao có trọng lượng trên 21.5 kg được gọi nlaf bao loại A.
a)Tính xác suất để 1 bao bột mì loại A?
b)Tính xác suất để khi lấy ra 6 bao có ít nhất 2 bao loại A?
c)Mỗi thùng hàng có 500 bao mì.Tính xác suất để thùng hàng có từ 90->140 bao bột mì loại A?
d)Phải đóng gói vào mỗi thùng hàng ít nhất bao nhiêu để với xs 0.96 có thể tin được rằng số bao gạo loại A trong mỗi thùng hàng lớn hơn 150 bao?


Bài 2
Trong 1 quầy hàng có 12 cái mũ giống nhau ,trong đó có 7 cái chính hãng và 5 cái hàng nhái.Một người mua hàng mua ngẫu nhiên 3 cái .Gọi X là số mũ chính hãng mà người đó mua được.
a)Lập bảng phân phối xác suất của X.Tính độ lệch chuẩn của X.
b)Tính P[[E-E(X)]<0.7]
c)Mũ chính hãng và hàng nhái được bán với giá như nhau là 30.000đ.Giá tiền mua 1 mũ chính hãng là 24000 còn 1 mũ hàng nhái là 15000.Tính số tiền lãi trung bình mà chủ cửa hàng thu được