Hãy thử chức năng cắt/ghép tại

Đây là ảnh gốc:


Đây là ảnh sử dụng để ghép: