mình đang làm đồ án thiết kế WLAN, cần áp dụng vào 1 trường hợp cụ thế . ! có bạn nào có sơ đồ thư viện ( gồm cả kích thước càng tốt ) cho mình xin với!


many thanks !!