cac pac chi bao ho em cai do cung cua cao su va cach lap duong dac tinh dan hoi phi tuyen ua no ho em cai.em toan thay doc la do cung trong sach cua nganh hoa la shore thoi.cac pac chi ho em sang tieu chuan SI (N/m).thanh cac pac nhieu