đây là bài tập của mình

cho lược đồ cơ sở dữ liệu quản lý các sinh viên
Sv(masv,hoten,gioitinh,ngaysinh,malop,hocbong)
LOP(malop,tenlop,sĩ số,makhoa)
KHOA(makhoa.tenkhoa,soGV)
MON(maMH,tenMH,sotiet)
KQ(masv,maMH,diem)
hãy thực hiện các câu hỏi sau bàng các phép toán quan hệ

1,lập danh sách sinh viên khoa công nghệ thông tin (CNTT) gồm masv,hoten,hocbong
2, lập bảng điểm co tất ca sv khoa CNTT. Bang diem gồm masv,hoten,tenMH,diem
4, Lập phiếu điểm cho sv có mã 0001
Lập bảng điểm cho môn học CSDL cho tất cả sinh viên có mã lớp AT3
Lập danh sách sv có mã lớp là AT3 và có điểm thi môn CSDL >=8

Mọi người hiểu môn này chỉ mình với. Mình chẳng hểu gì mon này nên nhờ mọi người giúp