Anh em vô coi lịch do bạn ý làm và cùng cho nhận xét nhỉ