User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 7 của 7

Chủ đề: Lam the nao de vao IFI ?

 1. #1
  sourire
  Guest

  Mặc định

  Cac bac co ai dinh vao vien tin hoc Phap ngu khong, em cung muon vo do nhung khong biet tieu chuan the nao? <_<

 2. #2
  autin_susu2
  Guest

  Mặc định

  Muốn thi không , nếu muốn thì thử giải hộ mấy cái đề này cái. He he...cũng chẳng khó lắm đâu nhỉ? Lại bằng tiếng Việt nữa chứ....


  Năm học 2000- 2001
  Môn thi: Tin học 1, Thời gian: 150 phút

  Chú ý:
  Thí sinh đọc kỹ các câu hỏi tr­ớc khi làm bài.
  Thí sinh kiểm tra đề thi gồm đúng 4 trang tr­ớc khi làm bài.
  Không đ­ợc dùng bất kỳ tài liệu nào trong phòng thi.
  Thí sinh vi phạm nội qui trong phòng thi sẽ bị đình chỉ và không đ­ợc phép tham dự tiếp.

  Bài 1 ( 5 diem )
  Ng­ời ta viết một ch­ng trình nhằm tính tổng n số tự nhiên đầu tiên nh­ sau:
  Program Thu (input, output);
  var x,y,z: integer;
  procedure Tong(var n, s:integer);
  var k:integer;
  begin if n = 0 then s:= 0
  else begin k:= 1;
  s:= 1;
  while k <> n do
  begin k:= k+ 1;
  s:= s+ k
  end
  end
  end;
  begin x:=10;
  Tong ( x,y);
  {1} writeln(‘ Tong cua’, x, ‘so tu nhien dau tien la:’, y);
  z:=y;
  Tong ( y,y);
  {2} writeln(‘ Tong cua’, z, ‘so tu nhien dau tien la:’, y)
  end.
  a) Hãy cho biết kết qu in ra bởi các dòng lệnh {1}, {2}. Thực ra kết qu in ra không đ­ợc nh­ mong muốn. Hãy gii thích lý do bằng cách chỉ rõ từng b­ớc thực hiện của ch­ng trình.
  Hãy chữa lại ch­ng trình để in ra tổng của 10 và 55 số tự nhiên đầu tiên t­ng ứng nh­ mong muốn. Lý gii kết qu nhận đ­ợc.
  Bài 2 ( 12 diem)
  Ng­ời ta biểu diễn biểu thức số học bởi một cây nhị phân nh­ sau:
  - Các nút trong của cây chứa các toán tử hai ngôi: +,-,*,/ ( Chia lấy giá trị nguyên).
  - Các nút lá chứa các toán hạng có giá trị nguyên.
  type tro = ^ nut;
  nut = record giatri: string [ 5 ];
  trai, phai: tro
  end;
  var goc: tro;
  Gi sử cây (t­ng ứng với một biểu thức nào đó) có gốc đ­ợc trỏ bởi con trỏ goc đã đ­ợc xây dựng và l­u trữ trong bộ nhớ.
  Hãy viết các thủ tục thực hiện các công việc sau:
  a) Tính giá trị của biểu thức t­ng ứng đ­ợc biểu diễn bởi cây có gốc goc theo hai ph­ng án: đệ quy và không đệ quy.
  Chẳng hạn, với cây trong hình vẽ d­ới đây, giá trị của biểu thức t­ng ứng là: 44.

  a) In ra biểu thức t­ng ứng đ­ợc biểu diễn bởi cây có gốc goc d­ới dạng trung tố với các dấu ngoặc đầy đủ.
  Chẳng hạn, với cây trên ta có biểu thức t­ng ứng:
  ((( 1 + 2 ) - 3 ) + ( 4 * ( 5 + 6 )))
  Đ­a ra một ph­ng án thay thế các nút toán tử trong cây bởi các phép toán phù hợp, sao cho kết qu của biểu thức t­ng ứng là 40. In ra biểu thức t­ng ứng sau khi đã thay thế.
  Chẳng hạn, với cây trên ta có ph­ng án thay thế sau:
  Bài 3 ( 7 diem )
  Xét ch­ng trình PASCAL sau đây:
  var k: integer;
  a: string;
  function xacdinh(k: integer):integer;
  var i, j: integer;
  begin
  if k = 0 then xacdinh := 0
  else
  begin i:= 0;
  repeat j:= 1;
  {1} while j<=k do j:= j* 2;
  k := k - j div 2;
  i := i +1;
  until k = 0;
  if (( i div 2) * 2 = i ) then xacdinh:= 0
  else xacdinh:= 1
  end
  end;

  BEGIN writeln ( &#39;Nhap gia tri cua k: &#39;
  readln(k);
  writeln(&#39; Gia tri dua ra la: &#39;, xacdinh(k))
  END.
  a) Trong hàm xacdinh lệnh {1} thực hiện công việc tính giá trị j nào?
  Sau khi thực hiện lệnh repeat ... until, giá trị i có ý nghĩa gì? Từ đó suy ra quan hệ giữa xacdinh(k) và xacdinh(k - j div 2), ở đây j đ­ợc tính theo lệnh {1}.
  c) Hãy viết function xacdinh(k: integer):integer; theo ph­ng án đệ quy.

  Bài 4 ( 6 diem )
  Xét ch­ng trình PASCAL sau:
  var m, k: integer;
  procedure S( n: integer);
  var i: integer;
  begin
  for i:= 2 to n do
  if ( n mod i ) = 0 then
  begin k:= k+1;
  writeln(i);
  S(n div i);
  exit;

  end
  end;
  BEGIN
  k:= 0;
  writeln( &#39; Nhap m &#39;
  readln(m);
  S(m);
  writeln( &#39;k= &#39;, k);
  END.
  a) Cho biết ý nghĩa của giá trị k tìm đ­ợc trong ch­ng trình nói trên.
  Viết lại ch­ng trình trên không có lệnh gọi thực hiện đệ quy.

 3. #3
  autin_susu2
  Guest

  Mặc định

  Còn đây nữa nè.......


  Đề thi tuyển vào Viện Tin học sử dụng tiếng Pháp
  Năm học 1999-2000
  Môn thi: Tin học 1
  Thời gian : 150 phút

  Chú ý: Đề nghị thí sinh đọc kỹ các câu hỏi tr­ớc khi làm bài.
  Không đ­ợc dùng bất cứ tài liệu nào trong phòng thi.
  Thí sinh vi phạm nội quy trong phòng thi sẽ bị đình chỉ và không đ­ợc phép tham dự tiếp.
  Đề nghị thí sinh kiểm tra xem đề thi gồm đúng 5 trang tr­ớc khi làm bài.

  Câu hỏi 1 Cây và biểu thức số học ( 17 điểm )

  Gi sủ đã biết các hàm và các kiểu dữ liệu có thể đ­ợc dùng đối với cấu trúc cây nh­ sau:
  Đ Kiểu Nut để biểu diễn các nút trong cây. Các nút trong cây có thể có một nhánh ra, hai nhánh ra hoặc không có nhánh ra nào ( Trong tr­ờng hợp này ta còn gọi các nút đó là nút lá ). Khi đó ta cũng nói rằng nút có số nhánh t­ng ứng là 1,2,0.
  Đ Kiểu KhongHai để biểu diễn tập hợp chứa các giá trị có thể có của số nhánh đối với một nút nào đó ( 0, 1, 2 ).
  Đ Ba hàm cho phép tạo ra 3 loại nút cây t­ng ứng:
  function TaoNutHaiNhanh ( Nhan : string ) : Nut;
  function TaoNutMotNhanh (Nhan : string ) : Nut;
  function TaoNutLa ( Nhan : string ) : Nut;
  Đ Ba thủ tục cho phép gắn các nút con với nút cha của chúng:
  procedure GanConTrai ( var NutCha: Nut, ConTrai: Nut )
  procedure GanConPhai ( var NutCha: Nut, ConPhai: Nut )
  procedure GanConMot ( var NutCha: Nut, Con: Nut )
  Đ Ba hàm cho phép xác định các nút con của một nút:
  Function ConTrai ( NutCha: Nut ) : Nut;
  Function ConPhai ( NutCha: Nut ) : Nut;
  Function ConMot ( NutCha: Nut ) : Nut;
  Đ Các hàm truy nhập cho phép đọc các thông tin trong một nút nào đó:
  function SoNhanh ( NutCha: Nut ): KhongHai;
  function NhanNut ( NutCha: Nut ) : string;
  Ví dụ: Để tạo cây nh­ đã cho trên hình vẽ 1, ta thực hiện đoạn mã ch­ng trình sau đây:
  Var A,B,C,D,E,F, Cay : Nut; A
  {Tạo các nút 2 nhánh }
  A := TaoNutHaiNhanh ( "A");
  C := TaoNutHaiNhanh ( "C"); B C
  {Tạo nút 1 nhánh }
  E := TaoNutMotNhanh ( "E"); D E
  {Tạo các nút lá}
  B := TaoNutLa ( "B");
  D := TaoNutLa ( "D"); F
  F := TaoNutLa ( "F"); Hình vẽ 1
  { Gắn các nút với cha của chúng }
  GanConTrai (A,;
  GanConPhai (A,C);
  GanConTrai (C,D);
  GanConPhai (C,E);
  GanConMot (E,F);
  Cay := A;

  Chúng ta sẽ tiến hành xây dựng các hàm tiện ích phục vụ cho việc xử lý trên cây:
  i) ( 1 điểm )
  Hãy viết hàm function LaNutLa ( NutCha: Nut ): boolean; tr lại giá trị True nếu đối số của nó NutCha là một nút lá trong cây và False trong tr­ờng hợp ng­ợc lại.
  Từ nay trở về sau ta gi định là đã xây dựng đ­ợc c 3 hàm
  Function LaNutLa ( NutCha: Nut ): boolean;
  Function LaNutMotNhanh ( NutCha: Nut ): boolean;
  Function LaNutHaiNhanh ( NutCha: Nut ): boolean;
  cho phép khẳng định xem nút NutCha có phi là lá, nút có một nhánh ra, hai nhánh ra hay không và do vậy, có thể sử dụng chúng trong ch­ng trình về sau.
  Trong phần tiếp theo của bài này, chúng ta sẽ xây dựng các hàm cho phép duyệt cây theo các thứ tự khác nhau.
  ii) ( 3 điểm )
  Hãy viết thủ tục procedure ThuTuTruoc ( Cay: Nut ); cho phép hiển thị lên màn hình danh sách nhãn các nút trong cây có gốc cho bởi Cay , đ­ợc duyệt theo thứ tự tr­ớc. Chẳng hạn: Danh sách nhãn các nút trong cây có gốc A trên hình vẽ 1 đ­ợc duyệt theo thứ tự tr­ớc là ABCDEF.
  iii) ( 2 điểm )
  Hãy viết thủ tục procedure ThuTuTruocCoNgoac ( Cay: Nut );cho phép hiển thị lên màn hình danh sách nhãn các nút trong cây có gốc cho bởi Cay, đ­ợc duyệt theo thứ tự tr­ớc kèm theo các cặp dấu ngoặc đn đầy đủ. Chẳng hạn: Danh sách nhãn các nút trong cây có gốc A trên hình vẽ 1 đ­ợc duyệt theo thứ tự tr­ớc kèm theo các cặp dấu ngoặc đn đầy đủ là (AB(CD(EF))).
  iv) ( 4 điểm )
  Hãy viết các thủ tục
  Procedure ThuTuSau ( Cay: Nut );
  Procedure ThuTuGiua ( Cay: Nut );
  cho phép hiển thị lên màn hình danh sách nhãn các nút trong cây có gốc cho bởi Cay, đ­ợc duyệt theo thứ tự sau và thứ tự giữa t­ng ứng.
  Chẳng hạn: Danh sách nhãn các nút trong cây có gốc A trên hình vẽ 1 đ­ợc duyệt theo thứ tự sau là BDFECA.
  Danh sách nhãn các nút trong cây có gốc A trên hình vẽ 1 duyệt theo thứ tự giữa là BADCEF.
  v) (3 điểm )
  Hãy viết hàm Function CayBangNhau ( c1: Nut, c2: Nut): boolean; cho phép tr lại giá trị True nếu c1 , c2 là gốc củâ các cây có cấu trúc hoàn toàn nh­ nhau,
  False trong tr­ờng hợp ng­ợc lại.
  vi) ( 1 điểm )
  Hãy đ­a ra một định nghĩa kiểu nút của cây Nut đã đ­ợc mô t ở trên ( Gi định là đã cho kiểu dữ liệu KhongHai).

  Trong phần tiếp theo ta gi định rằng câc cây sẽ đ­ợc dùng để biểu diễn các biểu thức số học nguyên t­ng ứng với mô t cú pháp sau đây:
  <ChữSố >::= 0 ẵ 1 ẵ2 ẵ3 ẵ4 ẵ5 ẵ6 ẵ7 ẵ8 ẵ9
  <Số> ::= <ChữSố> ẵ <ChữSố ><Số>
  <BiểuThức> ::= < Số > ½ <BiểuThức> < TtửHaingôi> <BiểuThức> ½
  (<BiểuThức>) ẵ < TrừMộtngôi> <BiểuThức>
  < TtửHaingôi>::= + ½ - ½ * ½ /
  < TrừMộtngôi> ::= -
  Ta cũng gi định là đã biết hàm:
  Function GiaTri( n: string) : integer; cho phép đổi một xâu ký tự n thành số nguyên t­ng ứng. Chẳng hạn, GiaTri ( "1234") sẽ cho giá trị là số nguyên 1234.
  vii) ( 3 điểm )
  Hãy viết hàm function TinhToan ( Cay : Nut): integer; cho phép tính giá trị của biểu thức đ­ợc biểu diễn bởi cây có gốc là Cay.
  Chẳng hạn, với cây Cay đ­ợc cho trên hình 2, kết qu tính toán của hàm
  TinhToan ( Cay ) sẽ là -2.

  +


  3 /

  10 -


  2
  Hình 2

  Câu 2 Tính xấp xỉ số p ( 7 điểm )
  Ta gi thiết rằng đã có hàm function random ( min, max : float ) : float; cho phép tạo ra một số ngẫu nhiên dấu phẩy động nằm trong khong [min, max].
  i) ( 1 điểm )
  Hãy viết hàm function TrongHinhTron( x,y,r: float ) : boolean; cho phép tr lại giá trị True nếu điểm có toạ độ ( x, y ) nằm trong hình tròn có bán kính r và tâm là gốc toạ độ ( 0, 0 ) và tr lại giá trị False trong tr­ờng hợp ngựoc lại.


  ii) ( 2 điểm )
  Hày viết thủ tục procedure Trong-Ngoai ( r : float, SoDiem : integer; var in,out : integer) cho phép lấy ngẫu nhiên SoDiem cặp toạ độ ( x, y ) với x, y nằm trong khong [- r, r ]. Sau đó sẽ xác định số in các điểm nằm trong hình tròn tâm ( 0, 0 ), bán kính r và số out các điểm nằm bên ngoài hình tròn đó.
  iii) ( 2 điểm )
  Xác suất một điểm ( x, y ) nào đó ( với x, y nằm trong đoạn [- r, r ] ) thuộc vào hình tròn có tâm ( 0, 0 ), bán kính r bằng bao nhiêu?
  iv) ( 2 điểm )
  Từ câu hỏi trên hãy viết hàm function XapXiSoPi ( n, r :integer ) : float; tính xấp xỉ giá trị của số p dựa vào n điểm quan sát đối với hình tròn bán kính r, tâm ( 0, 0 ).

  Câu hỏi 3 Tổ chức thực hiện một dự án tin học ( 6 điểm )

  Gi định rằng Anh/ Chị là tr­ỏng một nhóm phát triển phần mềm gồm 5 ng­ời để thực hiện một dự án tin học trong thời hạn cố định là 45 ngày.
  i) ( 2 điểm )
  Anh/Chịcần phi có những tài liệu nào từ phía khách hàng để tìm hiểu và xác định rõ bài toán đặt ra? Ai cung cấp những tài liệu đó?
  ii) (2 điểm )
  Những tài liệu nào nhóm phát triển phần mềm cần phi viết?
  iii) ( 2 điểm )
  Liệt kê những giai đoạn cần phi thực hiện để hoàn thành dự án theo đúng những thỏa thuận với khách hàng?

 4. #4
  autin_susu2
  Guest

  Mặc định

  Ngoài ra phải thi thêm cả môn toán rời rạc,
  Mệt chết đi được. :4: :4: :4: :4:

 5. #5
  sourire
  Guest

  Mặc định

  Cảm ơn bác autin_susu2 đã giúp nhưng đó là đề thi đó hả, sao giống đề thi học kì môn tin học đại cương vậy, em muốn hỏi các bác là điều kiện thi là gì, đối tượng nào, thi môn gì, em nghe nói thi tiếng Pháp là chính, các Bác kiếm cho em cái đề đó được không, nhân tiện hỏi bác Autin-susu2 lấy tài liệu trên ở đâu vậy :ph34r: cám ơn nhiều

 6. #6
  autin_susu2
  Guest

  Mặc định

  hì...mấy bác còn bận đi kiếm xiền. Với đà này thì tui chẳng nghĩ gì đến thi thố vô cái Viện Pháp tin đó nữa.
  Cuộc sống sao mà khắc nghiệt thế, với cả người tài cao trí nhớn như tui cũng không bỏ sót.
  Tài liệu thì kiếm ở mấy bác khóa trên. CÒn thắc mắc gì nữa không nhỉ???

 7. #7
  nguyenthanhtungtinbk
  Guest

  Mặc định

  Em mới convert sang UTF 8
  Bác autin_susu2 có rảnh thì xem hộ lại vì có một số chỗ nhỏ không đúng thì phải?

+ Trả lời chủ đề

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

  Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube