bác nào có tài liệu xe chuyên dùng cho xin với hoặc biết chỗ nào ở bách khoa bán chỉ cho với.thank nhiều