Em đang làm đồ án về thông tin chứng khoán nhưng đang phân vân khi xây dựng mô hình ẺD không biết phải lưu trong mấy bảng để giữ giá trên bảng điện tử, thầy cô nào biết chỉ giùm em với