Kíu kíu kíu. tui đang cần rất gấp tài liệu về phân tích đặc tính du/dt, di/ dt của Thyristor và dùng rc để giảm đặc tính ai có giúp dùm. tôi xin cảm ơn và hậu tạ. quynh_dtd46@yahoo.com.vn