Do không post đc hình ảnh trực tiếp nên em viết địa chỉ ảnh nha;
//s303.photobucket.com/albums/nn159/vampireuct/?action=view&current=Untitled.jpg

Cho mạch điẹn có các số liệu sau:
R1 =225 ôm ; R2 =43 ôm : R3 =50 ôm
L1 =0,1H ; L2 =0,09H
C =70 microF
e(t)=200sin(wt) V
j(t) =3cos(wt - 60) A
f =80Hz

1) Tìm mọi dòng điện xác lập khi khóa K chua tác động bằng :
a) Phuong pháp dòng điện nhánh với hỗ cảm M =0,03H
b) Phuong pháp dòng điện vòng với hỗ cảm M =0,03H
c) Phuong pháp điện thế nút khi hỗ cảm với M =0

2) Tìm dòng điện xác lập trên 1 nhánh bát kỳ theo phuong pháp máy phát diện tuong duong
(Ð?nh lý thevenin hoặc Norton) với hỗ cảm M =0

3) Tìm dòng điện quá độ trên cuộn cảm và điện áp quá độ trên tụ điện bằng phuong pháp toán tử sau khi khóa K tác d?ng (M =0)
a) Xác định các đièu kiện đầu
b) Lập hệ phuong trình trạng thái
c) Tìm nghi?m -dáp ứng ảnh I (L)(p), Uc(p)

d) Xác định nghiêm thời gian i(L) (t), u(c) (t)

Có gì các anh liên lạc cho em vào địa chỉ forgetmenot_you2000@yahoo.com
Thanks các anh!