Các bạn nào đã học môn Lý thuyết ngôn ngữ và tính toán thì giúp mình mấy bài toán sau nhé:
1,Rút gọn CFG các ký hiệu vô ích:
a, P= { S -> A|a
A -> AB
B ->b }
b, P= { S ->AB|CA
A -> a
B -> BC|AB
C -> aB|b }
=> Kết quả của mình là:
a, P'= { S -> a
B ->b }
b, P'= { S -> a|aB|b
A ->a
C-> aB|b }