Anh em Bach Khao ai chơi SRO việt ghé qua chút
Sắp tới VDC tổ chức sự kiện này .Anh em bách khoa mình làm 1 pt tham gia đi cho vui
Cùng là dân BK nên dễ gặp nhau và chia sẻ hơn.
Thông tin có trên trang chủ www.conduongtolua.com.vn
Hoặc link của nó nè http://conduongtolua.com.vn/?RootID=2&CatID=29&NewsID=1424