Cong ty SMARTCOM la ten viet tat cua cong ty co phan cong nghe va phat trien thi truong thong minh.
Linh vuc hoat dong chinh cua cong ty la : Dao tao tieng anh truc tuyen va thuong mai dien tu.
Nham phuc vu cho hoat dong kinh doanh dang phat trien mah me cong ty can tuyen cong tac vien kinh doanh de ban the hoc SMARTCARD.
Yeu cau:
La sinh vien cac truong dai hoc cao dang.
Nang dong nhiet tinh trong cong viec.
Co kha nang lam viec nhom va doc lap.
Co nhu cau lam them de co thu nhap.
Quyen loi:
Duoc cong ty dao cac ky nang can thiet cho cong viec.
Co co hoi thang tien cao.
Co thu nhap theo doanh thu.
Luu y:Cong ty chi tuyen dung truc tiep tai cong ty nen can lien he truoc de dang ki lich tuyen dung.
Moi thong tin chi tiet xin lien he:
Doan Van Linh__DT:0958163489
Hoac email:demdaysao_bk@yahoo.com