Mình đang cần tìm người làm giúp đề tài về lập trình VB, tiền công thỏa thuận. Bạn nào sẵn sàng thì liên hệ luôn với mình nhé. Tks.
Mobile: 0982.870619 Y!M: duc.hieu
--------
QUẢN LÝ BÁN HÀNG CHO CÔNG TY B

Nội dung:
Chương I :
Cơ sở lý thuyết
Tìm hiểu hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access
Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Visua Basic

Chương II:
Phân tích và thiết kế hệ thống
Mục đích và yêu cầu của bài toán
Thiết kế hệ thống quản lý bán hàng

Tài liệu tham khảo:
Cơ sơ dữ liệu Access 2000
Lập trình Visua Basic 6.0
Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin