clip này bắt trước mô típ của mũ bảo hiểm như thấy thuyết phục hơn nhìu kkaka
http://www.blog.com.vn/Home/Toi-da-k...ung_10836.html