Tình hình là thế này, tớ có một vấn đề phải giải quyết liên quan đến lập trình. Sau nhiều năm không đụng chạm đến nên tớ cần sự giúp đỡ của các bạn CNTT giải quyết giúp tớ 2 vấn đề này. Các bạn có cao kiến hoặc chỉ chỗ cho tớ đào bới thì tớ xin chân thành cảm ơn, ghi lòng tạc dạ mọi sự giúp đỡ của các bạn, nhất định sẽ có ngày báo đáp!

Vấn đề 1: Liên quan đến thuật toán (Lập trình C/C++)
Cho một đồ thị G. Mô tả của đồ thị được cho dưới dạng một file text gồm N dòng, mỗi dòng chứa 3 số gồm 2 số nguyên và một số thực dạng
i j d
cho biết node i có liên kết tới node j và khoảng cách giữa 2 nodes là d.

Yêu cầu: Đầu ra là một file text gồm M dòng với mỗi dòng gồm 2 số nguyên và 2 số thực:
i j x y
Trong đó, ở bước i, chương trình lấy ngẫu nhiên node j, rồi tính khoảng cách trung bình x từ node j tới tất cả các node khác. Còn y là khoảng cách trung bình tính từ đầu chương trình (tính trung bình của x từ đầu tới bước i).

Các bạn cho mình vài ý tưởng về cấu trúc dữ liệu (Cách lưu trữ dữ liệu về đồ thị) và thuật toán (tính toán khoảng cách trung bình).

Vấn đề 2: Liên quan đến mạng internet (Viết bằng Python hoặc ngôn ngữ nào cũng được miễn là giải quyết được vấn đề )

Chương trình lấy đầu vào là một URL, rồi đi tới tất cả các liên kết có thể có dưới nó. Ở mỗi trang web ghé thăm, chương trình sẽ lưu lại liên kết, số lượng liên kết của trang web và kích thước trang web.

Ví dụ:
$ webroute www.liafa.jussieu.fr
www.liafa.jussieu.fr : x liên kết ngoài, y bytes
www.liafa.jussieu.fr/web9/equiprech/listequipe_fr.php?ideq=3 : x'
liên kết, y' bytes
www.liafa.jussieu.fr/web9/equiprech/fichepers_fr.php?id=2 : x'' liên kết, y'' bytes
www.liafa.jussieu.fr/~jep/ : x''' liên kết, y''' bytes

Tình hình là rất tình hình, mong mỏi các reply của các bạn