Các anh khoá trước có biết điểm phân ngành của những khoa trên thì chỉ giúp em nhe'. Điểm phân ngành ý không phải điểm phân khoa đâu.Thanks