Sắp thi robo đến nơi rồi cho hỏi nhờ đã Pro nào làm nhờ Bơ, chậu đất, pho mat ; hoặc đặt được ở đâu làm chưa, chỉ bảo giùm

Thankssssssssssssssss