Nhân dân nghe bài EM ĐẾN THĂM ANH ĐÊM 30 chưa? Rồi thì hãy vui lên, sáng mùng một lên chùa mà xem bói