Downloads: A new file has been added by why_not:

Cấu hình 10 loại ADSL thông dụng

Cấu hình 10 loại ADSL thông dụng
Hướng dẫn cấu hình 10 loại ADSL thông dụng
Các thông số cơ bản, user và password mặc định của từng loại modem ADSL