bác nào có chương trình viết băng ngôn ngữ nào cũng được,về việc minh họa cơ chế truyền và kiểm soát lỗi stop and wait ARQ.ai có share cho mình tham khảo với nhé.