Tạp chí bkeps ấn hành hàng tháng, lưu hành trong nội bộ, dành cho các bạn quan tâm đến hệ thống điện.
số 4 ngày 5 tháng 1 năm 2008:
http://www.4shared.com/file/33952857/467bb966/bkeps_magazine_4.html

các số khác xem tại
http://bkeps.com/forum/f50-bkeps-magazine.html